MobileSheets Forums

Full Version: 1.2.4 skulle vært rettet, men...
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Hei,

Mike har fått ressursfiler for 1.2.4, men har antagelig glemt å legge de inn.
Jeg har sendt epost.

Ketil